Orgány svazku

Orgány svazku tvoří:

  • Shromáždění starostů
  • Předseda svazku
  • Dva místopředsedové svazku